• Instytut Konstrukcji Budowlanych jest jednym z trzech instytutów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Jest jednostką naukowo-dydaktyczną zatrudniającą około 90 osób.

  • Pracownicy Instytutu prowadzą wykłady, ćwiczenia, zajęcia projektowe, laboratoryjne i seminaria na wszystkich kierunkach studiów objętych programem nauczania na Wydziale oraz prowadzą dyplomy (inżynierskie i magisterskie) w dwóch specjalnościach: konstrukcje budowlane i inżynierskie oraz technologia i organizacja budownictwa zarówno na studiach dziennych jak i na studiach niestacjonarnych (I i II stopnia). Istotnym elementem działalności dydaktycznej pracowników Instytutu jest również prowadzenie zajęć na studiach III stopnia, w tym promotorstwo rozpraw doktorskich.

  • Oferta studiów obejmuje również się przedmioty obieralne, umożliwiające studentom pogłębienie wiedzy z wybranych dziedzin jak: wymiarowanie konstrukcji według Eurokodów, metod optymalizacji konstrukcji i procesów inwestycyjnych, zaawansowanych metod analizy numerycznej konstrukcji, metody elementów skończonych, nowoczesnych konstrukcji drewnianych, metalowych i żelbetowych, modernizacji obiektów zabytkowych oraz zarządzania i marketingu w budownictwie.

  • Instytut jest jednostką naukowo-badawczą prowadzącą badania naukowe w ramach zadań statutowych. Efektem działalności naukowej jest uzyskiwanie stopni naukowych doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora.

  • Instytut świadczy usługi w zakresie badań i atestacji materiałów i elementów budowlanych, ekspertyz o stanie technicznym budynków i budowli, doradztwa technicznego w sprawach technologii, materiałów, rozliczeń, doradztwa menedżerskiego, kosztorysowania i wyceny nieruchomości, projektowania budownictwa ogólnego, rolniczego, przemysłowego oraz optymalizacji konstrukcji, zastosowania metod numerycznych i technik komputerowych.

  • Instytut prowadzi również studia podyplomowe oraz organizuje kursy i szkolenia zawodowe, komputerowe a także szkolenia na aktualne tematy według zgłaszanego zapotrzebowania.