Kształcenie w zakresie budownictwa na Politechnice Poznańskiej sięga początków istnienia polskiej uczelni technicznej w Poznaniu, czyli roku 1945 kiedy to powołano trzeci wydział Szkoły Inżynierskiej (poprzedniczki Politechniki Poznańskiej) pod nazwą Wydział Budownictwa z Oddziałem Lądowo-Wodnym oraz Oddziałem Architektury. W okresie poprzedzającym istniała w Poznaniu średnia szkoła budowlana – Państwowa Szkoła Budownictwa - gdzie ówcześni wykładowcy – wybitni inżynierowie budownictwa i architekci – zapewniali wysoki poziom dydaktyczny. Byli to: Lucjan Ballenstedt, Adam Ballenstedt, Franciszek Thomas, Jan Zaus, Stefan Szuman, Lucjan Weichert, Roman Kozak i inni.

Początkowo Wydział mieścił się w budynkach po Wyższej Królewskiej Szkole Budowy Maszyn oraz w budynku byłego liceum Bergera przy ul. Strzeleckiej w Poznaniu. Ponieważ jednak pomieszczenia te zajmowało kilka wydziałów, w związku z czym podjęto starania o pozyskanie terenów pod rozbudowę politechniki i kampusu na prawym brzegu Warty na terenie byłego fortu Rauha. Pierwszym obiektem oddanym do użytku w 1954 roku był budynek Wydziału Budownictwa Lądowego.

Wydział od początku swego istnienia wielokrotnie zmieniał nazwę i wielokrotnie zmieniała się również jego struktura organizacyjna. W początkowym okresie na Wydziale Budownictwa były trzy sekcje dydaktyczne:

 • konstrukcyjno-budowlana
 • drogowo-mostowa oraz
 • wodno-melioracyjna.

Następnie, w roku 1949 na Oddziale Lądowo-Wodnym Wydziału Budownictwa było dziewięć zakładów i laboratorium:

 • Zakład Budownictwa Ogólnego – kierownik prof. zw. dr inż. Roman Kozak
 • Zakład Budownictwa Stalowego – kierownik prof. nadzw. dr inż. Tadeusz Kozłowski
 • Zakład Konstrukcji Żelbetowych – kierownik zast. prof. mgr inż. Franciszek Thomas
 • Zakład Budowy Dróg i Robót Ziemnych – kierownik mgr inż. Stanisław Morawski
 • Zakład Dróg Żelaznych – kierownik mgr inż. Wacław Rubczak
 • Zakład Budowy Mostów – kierownik prof. nadzw. mgr inż. Lucjan Ballenstedt
 • Zakład Badania Gruntów i Fundamentów – kierownik prof. nadzw. mgr inż. Jerzy Orzechowski
 • Zakład Miernictwa – kierownik mgr inż. Zdzisław Mann
 • Zakład Geologii i Petrografii – kierownik mgr inż. Tadeusz Buryan
 • Laboratorium Budownictwa Wodnego – kierownik dr inż. Julian Lambor.

W roku 1952 i następnych latach nastąpiły kolejne reorganizacje. W 1954 roku istniejące na Wydziale Budownictwa zakłady przekształcono w osiem katedr:

 • Historii Architektury Polskiej i Powszechnej – kierownik mgr inż. arch. Zbigniew Zieliński
 • Statyki i Wytrzymałości Materiałów – kierownik zast. prof. mgr inż. Franciszek Thomas
 • Projektowania Miejskiego – kierownik mgr inż. Kazimierz Ulatowski
 • Budownictwa Miejskiego – kierownik mgr inż. Stanisław Jakimowicz
 • Planowania Miast i Osiedli – kierownik prof. mgr inż. Władysław Czarnecki
 • Rysunku Odręcznego – kierownik mgr szt. Erwin Elster
 • Kosztorysowania – kierownik mgr inż. Jan Drews
 • Geometrii Wykreślnej i Perspektywy – kierownik prof. nadzw. dr Wiktor Jankowski.

W 1970 roku Wydział  przeszedł kolejną reorganizację w związku z wprowadzeniem w szkolnictwie wyższym struktury instytutowej, która w zasadzie niezmienionej formie przetrwała do dnia dzisiejszego - data ta stanowi zatem formalny początek istnienia Instytutu Konstrukcji Budowlanych. Utworzono trzy instytuty, a mianowicie:

 • Instytut Technologii i Konstrukcji Budowlanych – dyrektor prof. dr inż. Roman Kozak
 • Instytut Inżynierii Lądowej – dyrektor prof. dr inż. Jan Sysak
 • Instytut Inżynierii Komunalnej – dyrektor doc. dr inż. Bernard Rzeczyński, a od roku 1971 doc. dr inż. Czesław Grabarczyk.

W latach kolejnych Instytutem Konstrukcji Budowlanych kierowali:

Lata

Dyrektor

Zastępcy Dyrektora

1970

Prof. Roman Kozak

 

1971-1976

Prof. Kazimierz Wrześniowski

Prof. Wiesław Jankowiak (1971-75)

Doc. Stanisław Stanisławski (1976)

Prof. Andrzej Stefański

1976-1980

Prof. Kazimierz Wrześniowski

Prof. Tadeusz Biliński (1976)

Doc. Franciszek Jarzyński

Doc. Stanisław Stanisławski

1980-1981

Prof. Kazimierz Wrześniowski

Doc. Franciszek Jarzyński

Doc. Stanisław Stanisławski

1981-1984

Prof. Wiesław Jankowiak

Dr Kajetan Marcinkowski

Doc. Kazimierz Tomkowiak

1984-1986

Prof. Kazimierz Wrześniowski

Prof. Andrzej Skarzyński 

(1984-31.08.1987)

Doc. Franciszek Jarzyński

1987-1990

Doc. Marian Krzysztofiak

Doc. Kazimierz Tomkowiak

Prof. Andrzej Garstecki

1990-1993

Prof. Jerzy Rakowski

Prof. Józef Jasiczak

Dr Kajetan Marcinkowski

1993-1996

Prof. Jerzy Rakowski

Prof. Józef Jasiczak

Dr Kajetan Marcinkowski

1996-1999

Prof. Oleg Kapliński

Dr Zdzisław Lis

Dr Kajetan Marcinkowski

1999-2002

Prof. Jerzy Rakowski

Prof. Tomasz Łodygowski

Dr Zdzisław Lis

2002-2005

Prof. Jerzy Rakowski

Prof. Andrzej Garstecki

Prof. Maciej Szumigała

2005-2008

Prof. Jerzy Rakowski

Prof. Andrzej Garstecki

Prof. Maciej Szumigała

2008-2012

Prof. Jerzy Rakowski

Prof. Józef Jasiczak

Prof. Maciej Szumigała

2012-2016

Prof. Józef Jasiczak

Prof. Tomasz Błaszczyński

Prof. Maciej Szumigała