Studia Podyplomowe - FIDIC XI  "Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego"

REKRUTACJA ROZPOCZĘTA

Adres Studiów:

Politechnika Poznańska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
60-965 POZNAŃ, ul. Piotrowo 5
Telefony: (061) 665-2083, -2086, -2191
Fax: (061) 876-6116

E-mail: fidic@ikb.edu.pl
Strona w internecie: www.ikb.put.poznan.pl/node/27

Kierownictwo Studiów: dr inż. Paweł Szymański

Przeznaczenie Studiów

Studia przeznaczone jest przede wszystkim dla osób:

 • Studia Podyplomowe przewidziane jest w pierwszej kolejności dla osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu realizacji inwestycji, a w szczególności stosowanych zasad FIDIC w umowach międzynarodowych i skierowane jest do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.
 • Które ukończyły studia wyższe: budownictwo, inżynieria środowiska, prawo, ekonomia, marketing, finanse, zarządzanie.
 • Które posiadają tytuł inżyniera, magistra lub licencjata.

Program Studiów Podyplomowych

Prowadzone zajęcia będą obejmowały (szczegółowy plan zjazdów) :

 1. Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji.
 2. Warunki Kontraktowe FIDIC w realizacji zamówień publicznych.
 3. Metody zamawiania usług intelektualnych przy zastosowaniu poza cenowych kryteriów wyboru.
 4. Procedury przetargowe w polskim prawie zamówień publicznych.
 5. Międzynarodowe procedury realizacji inwestycji a polskie prawo.
 6. Zarządzanie kontraktami inwestycyjnymi na roboty budowlane.
 7. Zasady kwalifikowania wydatków i kosztów w zamówieniach publicznych.
 8. Prawo zamówień publicznych a kodeks cywilny
 9. Harmonogramy realizacji inwestycji.
 10. Analiza przed inwestycyjna  i studium wykonalności.
 11. Zarządzanie projektami - prezentacja zastosowań praktycznych na roboty budowlane.
 12. Zarządzanie ryzykiem w projektach budowlanych
 13. Seminarium dyplomowe.

Wykładowcy

Wykładowcami na Studiach Podyplomowych są najwybitniejsi specjaliści:

prof. dr hab. Oleg Kapliński - Politechnika Poznańska
dr inż. Janusz Rybka - Wykładowca procedur FIDIC i zamówień publicznych
dr inż. Paweł Szymański – Wykładowca procedur FIDIC i zamówień publicznych, Politechnika Poznańska
Danuta Rybka - Wykładowca procedur FICIC i zamówień publicznych
Tomasz Latawiec - Prezes SIDiR, Wykładowca i Rozjemca SIDiR
Zbigniew J. Boczek - V-ce Prezes SIDiR, Wykładowca i Rozjemca SIDiR
Krzysztof Błachut - Wykładowca i Rozjemca SIDiR
Paweł Zejer - niezależny konsultant, specjalista w dziedzinie zarządzania projektami, Rozjemca SIDiR
Mieczysław Grabiec - Wykładowca i Rozjemca SIDiR
dr Sylwia Mróz - dyrektor departamentu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Jan Lech Zioberski - specjalista w dziedzinie zarządzania projektami
Mec. Agnieszka Suchecka - wykładowca, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, Rozjemca FIDIC
Agnieszka Dziadosz - Politechnika Poznańska

Zajęcia obejmują: wykłady, ćwiczenia, case study, seminaria, prace przejściowe oraz egzamin końcowy.

Organizacja zajęć

Studia odbywać będą się na terenie Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 5 w Poznaniu. Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 16:00.

Opiekę merytoryczną i naukową nad Studiami Podyplomowymi sprawuje Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.
Czas trwania Studiów obejmuje 2 semestry o łącznej liczbie 200 godzin zajęć.

Słuchacze otrzymają dokładny harmonogram zajęć.

Termin rozpoczęcia zajęć przewiduje się w miesiącu październiku 2018 r.

Uzyskanie świadectwa ukończenia Studiów uwarunkowane będzie udziałem w zajęciach, zdaniem egzaminu oraz obroną pracy końcowej.

Warunki uczestnictwa w Studiach Podyplomowych

Kandydaci na Studia Podyplomowe zobowiązani są do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego oraz złożenia (lub przesłania) w terminie do 05.10.2018 r. do Instytutu Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej następujących dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy
 • odpis (kopię) dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • ksero dowodu osobistego,
 • dowód pierwszej wpłaty,
 • skierowanie z zakładu pracy w przypadku finansowania Studiów przez zakład pracy.

Odpłatność za studia wynosi 5200,00 zł, płatne w dwóch ratach.

 • pierwsza rata: 3200,00 zł, termin płatności: 05.10.2018
 • druga rata: 2000,00 zł, termin płatności: przed rozpoczęciem zajęć II semestru Studiów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (dla przyszłych słuchaczy).

Warunkiem uczestnictwa w Studiach jest podpisanie umowy między Uczelnią a studentem.

Dane do przelewu:

Politechnika Poznańska
pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

Numer konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Tytuł przelewu: SP-151/11 "FIDIC"

Kopię dowodu wpłaty, skan lub elektroniczne potwierdzenie przelewu wystawione przez bank prosimy niezwłocznie przesłać na adres dorota.kubisiak@put.poznan.pl lub pod nr faxu (061) 665-2059.