UWAGA STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA SEMESTRU 2 KIERUNKU BUDOWNICTWO SPECJALNOŚCI KBI i TOB

Wybór Przedmiotów Obieralnych

Proszę o nadsyłanie zgłoszeń na przedmioty obieralne trzeciego semestru studiów BS-II st. na adres office_se@put.poznan.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 30 grudnia 2016 r.

Student specjalności KBI i TOB wybiera wykłady z 2 różnych przedmiotów (2x15h) i ćwiczenia z 1 przedmiotu (1x15h)

Student specjalności KBI wybiera:
pierwszy przedmiot (od I do VIII = 1h wykładu + 1h ćwiczeń proj.)
drugi przedmiot (od I do X = 1h wykładu)

Student specjalności TOB wybiera:
pierwszy przedmiot (od V do X = 1h wykładu + 1h ćwiczeń proj.)
drugi przedmiot (od I do X = 1h wykładu)

Utrzymanie tematu obieralnego zależy od liczby zgłoszeń. Wykłady będą prowadzone dla czterech przedmiotów  z najwyższą liczbą chętnych.

Studenci, którzy nie prześlą zgłoszenia w w/w terminie zostaną przypisani automatycznie do wybranych przedmiotów.

Listy studentów zapisanych na dany przedmiot obieralny zostaną opublikowane na stronie internetowej Instytutu http://www.ikb.put.poznan.pl/ w dziale Dydaktyka/studia II stopnia lub/i w gablocie Instytutu.

Liczba godzin: wykłady = 15h, ćwiczenia proj. = 15h


Przedmiot 1 - Specjalne konstrukcje stalowe

dr inż. M. Chybiński
dr inż. R. Studziński

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami projektowania przestrzennych struktur prętowych tj. masztów i wież, kominów, zbiorników, silosów i zasobników.


Przedmiot 2 - Budynki wysokie i wysokościowe - projektowanie i realizacja

dr hab. inż. T. Błaszczyński, prof. PP
dr inż. J. Wdowicki

Na początku wykładów słuchacze poznają podstawowe uwarunkowania ekonomiczne, prawne, urbanistyczne, architektoniczne i wpływy środowiskowe na budynki wysokie oraz przykłady rozwiązań tych problemów. Przykładowe tematy wykładów są następujące:

 1. Architektura budynków wysokich,
 2. Fundamentowanie budynków wysokich,
 3. Kształtowanie budynków wysokich (trzonowe, powłokowe, ... ),
 4. Obciążenia budynków wysokich. Studium przykładu cyklu projektowego budynku wysokiego,
 5. Przegrody zewnętrzne budynków wysokich na tle zasad zrównoważonego rozwoju i budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego.

W drugiej części wykładów przedstawiane są metody obliczeń i oprogramowanie wykorzystywane podczas projektowania konstrukcji usztywniających budynki wysokie. W szczególności omawiane są:

 1. Konstrukcje usztywniające budynki wysokie: ich rola, rodzaje, kształtowanie i konstruowanie,
 2. Przegląd metod obliczeń konstrukcji usztywniających budynki wysokie. Metoda ciągłych połączeń w obliczeniach konstrukcji usztywniających budynki wysokie,
 3. Obliczenia budynków wysokich poddanych wpływom dynamicznym,
 4. Oprogramowanie dla obliczeń konstrukcji usztywniających.

Podczas ćwiczeń każdy ze studentów wybiera jeden rzeczywisty budynek wysoki. Dla wybranego budynku przygotowuje:

 1. Opis techniczny,
 2. Model obliczeniowy (przy pomocy specjalizowanego preprocesora),
 3. Analizę obliczeniową (przy pomocy specjalizowanego programu),
 4. Analizę (podsumowanie) uzyskanych wyników.

Przedmiot 3 - Teoria dźwigarów powierzchniowych

dr hab. inż. P. Litewka, prof. PP
dr inż. M. Guminiak

Przedmiot poświęcony jest teorii dźwigarów powierzchniowych: tarcz, płyt i powłok. Celem studiowania powyższej tematyki jest rozszerzenie dotychczasowej wiedzy z zakresu mechaniki budowli, dotyczącej jak dotąd przede wszystkim konstrukcji prętowych. Zadania dydaktyczne realizowane w ramach nowego przedmiotu to: statyka tarcz w ujęciu analitycznym i metody elementów skończonych, statyka i dynamika płyt w ujęciu analitycznym, metody elementów skończonych, metody pasm skończonych oraz metody elementów brzegowych oraz statyka powłok obrotowych w ujęciu analitycznym oraz powłok o dowolnym kształcie w ujęciu metody elementów skończonych.


Przedmiot 4 - Nowoczesne sposoby projektowania hal wielkopowierzchniowych przy użyciu zaawansowanego oprogramowania do analizy konstrukcji - Robot Structural Analysis.

dr inż. P. Wielentejczyk

Na zajęciach zostaną omówione nowoczesne sposoby kształtowania bardzo rozpowszechnionych na polskim rynku budowlanym hal wielkopowierzchniowych w konstrukcji mieszanej.
Hale tego typu składają się ze stalowej konstrukcji dachu (blacha trapezowa, wiązary kratowe, podciągi kratowe, stężenia dachowe) oraz żelbetowej (prefabrykowanej) konstrukcji słupów i fundamentów. Należy podkreślić, że hale są budowane w systemie bezpłatwiowym i blacha trapezowa wysokiej fali będąca pokryciem dachu stanowi również tarczę dachową usztywniającą pas górny wiązarów dachowych.
Każdy z elementów konstrukcyjnych będzie szczegółowo opisany pod względem budowy, sposobu obliczania statycznego oraz wymiarowania wg PN-EN.
W celu osiągnięcia optymalnych rozwiązań materiałowych przedstawione będą zaawansowane metody analizy w programie Robot Structural takich jak
teoria II rzędu do obliczenia stężeń dachowych i słupów żelbetowych, analiza nieliniowa fundamentów z uwzględnieniem odrywania podłoża,  uwzględnienie sztywnej tarczy dachu przy wymiarowaniu wiązarów stalowych dachu.
Zostaną przedstawione sposoby rozwiązań węzłów zarówno w konstrukcji stalowej dachu jak i prefabrykowanej słupów.
Omówione zostaną problemy wykonawcze i montażowe.


Przedmiot 5 - Niezawodność i nośność graniczna konstrukcji

prof. dr hab. inż. M. Kuczma

Tematyka wykładu i ćwiczeń projektowych dotyczy określania bezpieczeństwa konstrukcji metodami deterministyczną i probabilistyczną, i związana jest z pojęciem jej awarii. Przez awarię konstrukcji rozumiemy przekroczenie przez zmienne określające jej zachowanie się pewnej a priori zadanej lub wyznaczonej granicy. Przedstawione zostaną podstawowe koncepcje i metody obliczeniowe teorii niezawodności. Ponadto, omówione zostaną sposoby wyznaczania nośności granicznej belek i ram (przypomnienie i uogólnienie) oraz płyt i powłok.


Przedmiot 6 - Budownictwo Informacja Modelowanie – BIM

dr hab. inż. A. Glema, prof. PP

Definicje Building Information Modeling - modelowania danych budowlanych. Przykłady wdrażania. Rys historyczny. Poziomy - 3D, 4D, 5D - wstępny, modelowanie, współpraca, integracja - poziom 1, poziom 2, poziom 3.  LOD poziom szczegółowości, poziom rozwoju. BIM i zamówienia publiczne, SWIZ, Umowa na zarządzanie wykonania inwestycji. BIM dla właściciela, BIM dla inwestora, BIM dla zarządcy budynku, BIM dla architekta, BIM dla konstruktora, BIM dla instalatora, BIM dla wykonawcy, BIM dla urzędnika. Organizacje. Standardy (IFC, BCF, IDM). Certyfikacja oprogramowania (import, eksport). Certyfikacja umiejętności (manager, użytkownik, administrator). Techniki wspomagające (wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, skanowanie laserowe, fotogrametria, drukowanie 3D).


Przedmiot 7 - Słabe miejsca w budynkach

dr inż. B. Ksit

Wykład
Cel przedmiotu:
Przekazanie wiedzy inżynierskiej w zakresie analizy przyczyn powstawania problemów z trwałością obiektu na etapie projektowania, wykonawstwa, nabycie umiejętności rozwiązywania podstawowych zadań (problemów) projektowych i wykonawczych przegród budowlanych pod względem statycznym, termicznym i przeciwwilgociowym. Dobór odpowiednich metod remontowych- wzmacniających oraz termo i hydro-renowacyjnych do poszczególnych obiektów budowlanych.
Ćwiczenia :
Diagnostyka obiektu/ ekspertyza opinia techniczna


Przedmiot 8 - Budownictwo ekstremalne

dr hab. inż. W. Sumelka, prof. PP

Budownictwo ekstremalne - to budownictwo obejmujące rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne i technologiczno-organizacyjne daleko odbiegające od powszechnie stosowanych i wykraczające poza standardy normowe. Jest to budownictwo bazujące na najnowszych wynikach badań i obejmuje obiekty kubaturowe, liniowe jak również złożonej postaci. Fakt, coraz liczniejszych przykładów ekstremalnych rozwiązań w budownictwie lądowym i wodnym jest wynikiem rywalizacji inwestorów i inżynierów.

Cele główny przedmiotu:
zapoznanie studenta z najnowszymi osiągnięciami mechaniki konstrukcji jako fundamentalnego elementu składowego procesu projektowania w ramach budownictwa ekstremalnego.

Cele szczegółowe przedmiotu:
wykłady: mechanika zniszczenia i pękania, mechanika pól sprzężonych (termo-mechanicznych, akustyczno-strukturalnych), materiały kompozytowe, szkło konstrukcyjne i inne.
ćwiczenia (tematy realizowane w zależności od preferencji studenta): modelowanie konstrukcji metalowych/żelbetowych/murowych/drewnianych z uwzględnieniem zniszczenia, konstrukcje w konfiguracji awarii/zużycia, konstrukcje ze szkła, konstrukcje z materiałów kompozytowych i inne.


Przedmiot 9 - Zarządzanie obiektami budowlanymi

dr inż. T. Thiel

Wykład:
Przedstawienie: podstaw zarządzania obiektami budowlanymi, wybranych zagadnień dotyczących eksploatacji i utrzymania budynków (ocena stanu technicznego i określanie zużycia budynków; ocena energetyczna budynku i lokali; oddziaływanie budynku na środowisko; specyfika i uwarunkowania eksploatacji, planowanie eksploatacji i utrzymania budynków). Pozyskanie wiedzy na temat przygotowania, sporządzenia i analizowania planu zarządzania budynkiem lub budynkami o różnym przeznaczeniu - różnej funkcji, sposobie użytkowania. Facility manager - poznanie zakresu oczekiwań i kompetencji w obszarze zarządzania budynkami. Prezentacja przykładów oprogramowania dla potrzeb utrzymania i zarządzania budynkami.
Ćwiczenia:
Wykonanie opisu i oceny stanu technicznego budynku i jego elementów, przyjęcie zakresu robót remontowych i modernizacyjnych oraz określenie stopnia zużycia budynku i poznanie obecnego sposobu zarządzania budynkiem. Wykonanie 1 lub 2 wybranych elementów planu zarządzania nieruchomością o określonym przeznaczeniu - np. bieżąca analiza finansowa budynku, analiza strategiczna dla budynku, analiza dla przyjętych wariantów postępowania - skutki wdrożenia, ocena efektywności, analiza porównawcza.


Przedmiot 10 - Mała przedsiębiorczość w budownictwie

dr hab. inż. J. Pasławski, prof. PP

Wytyczenie drogi kariery zawodowej z uwzględnieniem opcji małej przedsiębiorczości
Zagadnienia/Topics: Dualizm przedsiębiorczości, trzy fundamentalne warunki sprzyjające przedsiębiorczości, różnice menedżer/przedsiębiorca, typy przedsiębiorców, teoria rozwoju gospodarczego Schumpetera, przedsiębiorczość - zasady ogólne, stopa przedsiębiorczości - dwie tendencje, własny biznes jako opcja kariery/argumenty za i przeciw, finansowy próg opłacalności uruchomienia własnego biznesu, alternatywne ścieżki dochodzenia do biznesu, determinanty sukcesu w biznesie, innowacje a potrzeby społecznie/miejsce budownictwa, def. przedsiębiorczości wg Schumpetera, uwarunkowania, motywy i cechy niezbędne w przedsiębiorczości, cechy osobowe przedsiębiorcy, uwarunkowania społeczno-kulturowe i demograficzne, rola wykształcenia i doświadczenia, przedsiębiorczy styl zarządzania, cechy operacyjne przedsiębiorcy, problemy i motywatory młodych przedsiębiorców, algorytm postępowania w MSP, lider czy zespół - porównanie tendencji światowych i krajowych, warianty uruchomienia własnego biznesu, uwarunkowania optymalnej struktury zespołu, zakres uzgodnień przy zakładaniu MSP, platforma stabilnego MSP.